Databescherming

1. Algemeen

Storck BV (hierna Storck) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en verzamelt, verwerkt en gebruikt deze gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze Privacy Disclaimer is niet van toepassing op uw gebruik van websites van derden, ongeacht of u op deze websites terecht komt via links op onze website. Storck heeft immers geen enkele invloed op, of controle over de opzet, inhoud of werking van websites van derden.

2. Type, omvang en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens.

2.1 Data
Afhankelijk van het gebruik van onze website verzamelt, verwerkt en gebruikt Storck de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres alsmede het type onderdelen van de website en de reikwijdte van het gebruik, daaronder begrepen de datum en het tijdstip van toegang.

2.2 Gebruik van de website
Wanneer u onze website bezoekt, worden tijdelijke verbindingsgegevens (IP-adres, cookies, laatst bezochte URL, tijd en datum, geopende bestanden) opgeslagen. Deze gegevens worden slechts verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van de website, veiligheidsdoeleinden en voor de uitvoering van de door u gevraagde diensten zoals het meedoen aan een online wedstrijd. Behoudens uw toestemming zullen deze gegevens slechts verder worden verwerkt in geanonimiseerde vorm voor doelstellingen zoals in paragraaf 2.3 besproken.

2.3 Gebruik voor marketingdoeleinden en voor website-optimalisatie
Op de website van Storck worden gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt met technologieën van de provider (Web-trends) voor marketing en optimalisering doeleinden. Hiervoor kunnen cookies(kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer) gebruikt worden om uw internet browser te herkennen. Op basis van deze bestanden worden gebruikers profielen gecreëerd onder een pseudoniem. Indien u hiervoor niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven zullen deze bestanden niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren en zullen ook niet gecombineerd worden met persoonsgegevens van degene achter het pseudoniem. IP-adressen worden hierbij alleen verwerkt en gebruikt in geanonimiseerde vorm.
U kunt er ter aller tijden voor zorgen dat er met onmiddellijke ingang geen gegevens worden verzameld en opgeslagen door gebruik te maken van de “opt-out Cookie” (zie punt 3.).


Buiten het voorgaand gebruikt Storck uw voorraadgegevens en/of gebruiksgegevens enkel voor reclame, advies- en marktonderzoek gerelateerde doeleinden alsmede voor het behoeften gebaseerde design van de website indien u hiermee op voorhand toestemt. Indien Storck uw toestemming nodig heeft, wordt u hiervan op de hoogte gebracht door middel van een begeleiden en aanvinkvakje of een sterretje. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment schriftelijk of elektronisch verwijderen. Als u geen toestemming heeft gegeven of als u deze toestemming intrekt zullen er geen gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt uit hoofde van het bepaalde in deze alinea. De diensten van Storck zullen vanzelfsprekend uitgevoerd worden, ongeacht of u uw toestemming te geven of te verwijderen.

2.4 Overig dataverbruik
De opslag, verwerking en gebruik van uw gegevens buiten deze vinden niet plaats. In het bijzonder is er geen persoonlijk gebruikersprofiel gemaakt waarbij gebruik is gemaakt van uw naam of andere persoonsgegevens.

3. Recht op informatie, recht van bezwaar en het recht op terugtrekking

Op aanvraag zullen wij u schriftelijk of op verzoek digitaal informeren over welke persoonsgegevens zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Storck BV
Postbus 73, 3870 CB Hoevelaken
De Beek 19, 3871 MS Hoevelaken

Nederland

E-mail: info@nl.storck.com

Hetzelfde geldt als u de opslag van uw gegevens wilt laten annuleren. Graag willen wij u er op wijzen dat u in het bijzonder enige toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens met onmiddellijke werking kan intrekken per e-mail of per brief. Om het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruiksprofiel te voorkomen (zie punt 2.3) kunt u gebruik maken van een “opt-out Cookie”. Om hier gebruik van te maken klik hier.